„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме „бисквитки“. Политика за използване на “бисквитки”

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН SHOP.MERADOG.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които СЕРГЕЕВРОТТ ЕООД предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина shop.meradog.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона за регистрация, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.  

2. Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на shop.meradog.bg, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shop.meradog.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "купи сега", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.

5. СЕРГЕЕВРОТТ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките до 3 работни дни СЕРГЕЕВРОТТ ЕООД уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включен ДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката от момента на предаването й. Веднага след предаване на стоката на куриер, "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху куриерската фирма по време на транспорта, а след предаване на стоката върху потребителя/клиента. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ЦЕНИ

11. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но НЕ и транспортиране до Клиента, освен ако няма допълнителна уговорка между "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД и Клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

12. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина shop.meradog.bg.

13. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

14. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят/клиентът е длъжен незабавно да уведомява "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

15. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата shop.meradog.bg.

16.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД

17. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на shop.meradog.bg.

18. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез shop.meradog.bg.

19. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока.

20. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

21. Информацията по предходния член може да бъде използвана от "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД само за подобряване на предлаганите услуги, и няма да бъде използвана в случай на изрично несъгласие на Потребителя/клиента, изпратено на посочения за контакт e-mail адрес на страницата shop.meradog.bg.

22. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД.

23. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД, коeто има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД се задължава да уведоми Потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят/клиентът не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят/клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя/клиента.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата shop.meradog.bg на своя компютър.

26. Под “Клиент” се разбира всеки, който е закупил стока от Интернет страницата shop.meradog.bg.

27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя/клиента.

28. Интернет магазина  shop.meradog.bg е собственост на "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД.

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на "СЕРГЕЕВРОТТ" ЕООД, съобразно българското законодателство.